Odstoupení od smlouvy

1.)    Právo odstoupit od smlouvy 

 Spotřebitel (osoba, která zboží objednala mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) má právo odstoupit od smlouvy. Objednal(a)-li jste zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání:

1.1)    Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2)    Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

1.3)    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu DG Tip, spol. s r.o., K Terminálu 687/2, 619 00 Brno, tel. 516 101 101, e-mail obchod@nextwood.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webu www.nextwood.cz, není to však Vaší povinností. 

1.4)    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2.)    Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1)    Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátíte zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud to bude možné nebo pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

2.2)    Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

a)         Vrácení  zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese DG Tip, spol. s r.o., K Terminálu 687/2, 619 00 Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b)         Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c)          Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Stáhnout - Formulář pro odstoupení od smlouvy

Stáhnout - Poučení o právu na odstoupení od smlouvy